LANGUAGE:

Informatiebericht in overeenstemming met de privacywet

Hierbij delen wij u mede dat uw gegevens zullen worden verwerkt door Goodyear Dunlop Tires België SA als verantwoordelijke voor de behandeling (hierna: "Verantwoordelijke voor de Verwerking"), en dat de behandeling zal plaatsvinden in overeenstemming met de beginselen van eerlijkheid, rechtmatigheid, transparantie en met inachtneming met de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: de Privacywet).

Reikwijdte. Uw gegevens worden verwerkt voor de goede uitvoering van de gevraagde diensten.  Bovendien, op voorwaarde van ontvangst van uw specifieke en uitdrukkelijke toestemming, zullen uw gegevens worden gebruikt voor promotionele, commerciële, marketing- en marktonderzoeksdoeleinden. Zo zal de verwerking van uw gegevens gericht zijn op: het sturen van commerciële communicatie, promotiemateriaal, nieuwsbrieven en andere marketing initiatieven, met inbegrip van prijslotingen, offertes, marktonderzoeken en statistieken met betrekking tot de producten en / of diensten van de Verantwoordelijke van de Verwerking.

Wijze. De verwerking van uw gegevens zal handmatig worden uitgevoerd en / of door automatische en elektronische systemen, in overeenstemming met de privacy- en veiligheidsregelgeving. Bijgevolg kunnen mededelingen voor het aangeduide toepassingsgebied worden verzonden via de traditionele methodes van contact, zoals met papier of gesprekken via operator of via automatische communicatie, evenals met e-mail, SMS, MMS en automatische telefoongesprekken. De verwerking van de gegevens wordt uitgevoerd door papieren of elektronisch hulpmiddelen en ook met de hand of door middel van geautomatiseerde, elektronische en / of geautomatiseerde systemen gesitueerd in de Europese Unie.

Optionele behandeling. De behandeling van uw gegevens en de daarmee verband houdende instemming zijn vrijwillig. Echter, als toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden van de gevraagde diensten niet wordt gegeven, kan de Verantwoordelijke voor de Verwerking de bovengenoemde activiteiten en / of de goede uitvoering van de gevraagde diensten niet uitvoeren. De Verantwoordelijke voor de Verwerking zal alle voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen nemen om oneigenlijk gebruik en de verspreiding van uw gegevens aan derden te voorkomen. De Verantwoordelijke voor de Verwerking zal uw gegevens opslaan voor de tijd die nodig is om de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld te bereiken.

Recht om zich op elk moment verzetten tegen behandeling voor direct marketing doeleinden. U heeft het recht om zich kosteloos en zonder reden te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing. Als u marketingberichten niet langer wenst te ontvangen van de Verantwoordelijke voor de Verwerking kan u uw recht om dergelijke berichten niet langer te ontvangen uitoefenen door de instructies te volgen die vermeld worden in het bericht dat u van ons ontvangt of via e-mail op info-be_goodyear@goodyear.com.

De Verantwoordelijke voor de Verwerking. Goodyear Dunlop Tires België SA (vennootschapsnummer 0400.633.655, BTW-nummer BE 0400.633.655) als Verantwoordelijke voor de Verwerking van uw gegevens heeft haar zetel in de Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, België. De Verantwoordelijke voor de Verwerking kan eenvoudig en vrij bereikt worden op het volgende e-mailadres: info-be_goodyear@goodyear.com. De Verantwoordelijke voor de Verwerking kan de verwerking aan derden die als "Gegevensverwerkers" aangeduid zullen worden toevertrouwen. De bijgewerkte lijst van de Gegevensverwerkers is beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Gegevensverwerker zoals hierboven aangegeven.

Rechten in overeenstemming met de artikelen 10 en 12 van de Privacywet. Op elk ogenblik heeft u het recht om te weten wat voor soort gegevens in het bezit van de Verantwoordelijke voor de Verwerking, en kunt u de rechten uit hoofde van de artikels 12 en 14 van de Privacywet uitoefenen, met inbegrip van het vragen van verduidelijkingen in verband met de doeleinden en methoden van behandeling van uw verzamelde gegevens of het vragen van bevestiging van het bestaan van de behandeling, de oorsprong, de omvang en de methoden van de behandeling, en u kunt ook vragen dat de gegevens bijgewerkt, gecorrigeerd, geïntegreerd of geannuleerd worden door het leveren van een schriftelijke kennisgeving aan de Verantwoordelijke voor de Verwerking.